English

فرناز یاوریانفر

نقاش

۱۳۹۵

نقاشی محبوب شب
 • محبوب شب
 • رنگ روغن
 • ۱۲۰ * ۱۰۰ سانتی متر
نقاشی سفر عشق
 • سفر عشق
 • رنگ روغن
 • ۱۴۰ * ۱۲۰ سانتی متر
نقاشی زمان عاشقی
 • زمان عاشقی
 • رنگ روغن
 • ۱۰۰ * ۱۰۰ سانتی متر
نقاشی آوازهای فصل باروری
 • آوازهای فصل باروری
 • رنگ روغن
 • ۱۰۰ * ۸۰ سانتی متر

۱۳۹۴

تقاشی خاطرات منجمد
 • خاطرات منجمد
 • رنگ روغن
 • ۶۰ * ۸۰ سانتی متر
نقاشی لطافت صبحگاهی
 • لطافت صبحگاهی
 • رنگ روغن
 • ۱۰۰ * ۸۰ سانتی متر
نقاشی مسیر خلقت
 • مسیر خلقت
 • رنگ روغن
 • ۵۰ * ۷۰ سانتی متر

۱۳۹۳

نقاشی دوران خوش عاشقی
 • دوران خوش عاشقی
 • رنگ روغن
 • ۱۰۰ * ۸۰ سانتی متر
نقاشی بلور عشق
 • بلور عشق
 • رنگ روغن
 • ۱۰۰ * ۱۰۰ سانتی متر

۱۳۹۲

نقاشی حسرت دیدار
 • حسرت دیدار
 • رنگ روغن
 • ۱۰۰ * ۸۰ سانتی متر
نقاشی مسافر جزیره خیال
 • مسافر جزیره خیال
 • رنگ روغن
 • ۱۰۰ * ۸۰ سانتی متر
نقاشی در انتظار صبح
 • در انتظار صبح
 • رنگ روغن
 • ۱۰۰ * ۸۰ سانتی متر
نقاشی پناه عاشقان
 • پناه عاشقان
 • رنگ روغن
 • ۴۰ * ۶۰ سانتی متر

۱۳۹۱

نقاشی طراوت بهار
 • طراوت بهار
 • رنگ روغن
 • ۱۰۰ * ۱۰۰ سانتی متر
نقاشی سرود بهار
 • سرود بهار
 • رنگ روغن
 • ۱۰۰ * ۸۰ سانتی متر
نقاشی رقص فرشتگان
 • رقص فرشتگان
 • رنگ روغن
 • ۱۰۰ * ۸۰ سانتی متر
نقاشی رویای شیرین
 • رویای شیرین
 • رنگ روغن
 • ۱۰۰ * ۸۰ سانتی متر
نقاشی تک شعله
 • تک شعله
 • رنگ روغن
 • ۵۰ * ۷۰ سانتی متر
نقاشی خیال بی پایان
 • خیال بی پایان
 • رنگ روغن
 • ۴۰ * ۶۰ سانتی متر

۱۳۹۰

نقاشی جشن آفتاب
 • جشن آفتاب
 • رنگ روغن
 • ۱۰۰ * ۸۰ سانتی متر
عکس در حال لود